Moderna Byggmetoder AB - markanläggning, trädgårdsanläggning, parkanläggning, markentreprenader, markbyggnation, gårdsrenoveringar, sättning smågatsten, sättning storgatsten, tomtplanering,

Bildgalleri 1Heltäckande markentreprenad / markanläggning / trädgårdsanläggning i Gamla Filmstaden i Solna Kv.D


  Markanläggning - trädgårdsanläggning bestående av total gårdsuppbyggnad och tomtplanering på nytt betongbjälklag med nytt tätskikt,
läggning isodrän, markväv och markisolering, inkoppling av dagvattenbrunnar och dragning dagvattenledningar, sättning granitmurar, sättning
storgatsten som friser längs trädgårdsgångar, sättning smågatsten och läggning betongmarksten vid entréer, dragning el-ledningar, montering
cykelställ, lekutrustning, sandlådor, parkbänkar och bord, samt plantering träd, buskar, klätterväxter, rosor, häckar, perenner, cedum och avslutningsvis läggning färdigt gräs på rulle.

(klicka på bilderna för att se dem i större format)


markanläggning
gårdsuppbyggnad
granitmurar
markanläggning
storgatsten
marksten storgatsten
Sättning storgatsten
stensättning
stensättning
markanläggning
markanläggning
sättning storgatsten
storgatstensfris
sättning storgatsten
Läggning kullersten
betongmarksten
trädgårdsanläggning
parkanläggning
trädgårdsanläggning
trädgårdsanläggning
parkanläggning

Total markentreprenad / markanläggning / gårdsrenovering på Sandhamnsgatan vid Gärdet i Stockholm

  Detta var en markentreprenad / markanläggning bestående av fullständig gårdsrenovering där den gamla gården revs ner till betongbjälklaget. Sedan vidtog helt ny markuppbyggnad inkluderande sättning brunnar och dragning dagvattenledningar, applicering nytt tätskikt, armering och gjutning av ny skyddsbetong. Utöver detta utfördes formsättning, armering och gjutning av nya trappor, ramper, stödmurar m.m. Över större delen av gården lades sedan 50x50 betongmarkplattor. Vi satte limkantsten samt byggde planteringskar bestående av murstenar, och avslutningsvis lades asfalt på infarten och parkeringsplatserna samt att det planterades träd och buskar i planteringskaren.


Total markentreprenad och markanläggning - markuppbyggnad vid Östermalmstorg

 

I januari 2009 startade vi upp ett större projekt på Östermalmstorg där vi tillsammans med andra entreprenörer har arbetat med en total renovering/ombyggnation av både Sibyllegatans och Nybrogatans tunnelbanenedgångar med tillhörande butiker, spärrar och biljettkurer.

I de gamla tunnelbanenedgångarna/entréerna har vi bland annat sprängt och schaktat ur för nya va-ledningar och dragning av nya el-ledningar. Vi har även tagit bort de gamla ventilationsanordningarna för att ge plats åt de kulvertar som de nya ventilationsledningarna skall ta för att de framtida tunnelbaneresenärerna skall ha frisk luft att tillgå när de nyttjar SL's tunnelbanesystem.

Ovan mark har vi arbetat med en större markentreprenad uppe på själva Östermalmstorg där vi först plockat upp de gamla granithällarna för att sedan gräva oss ned till de med tiden söndervittrade före detta butiksutrymmena. Därefter har vi rivit dessa gamla betongvalv, samt sprängt bort mer berg för att ge plats åt uppbyggnad av nya betongbjälklag. Efter att dessa nya butiksutrymmen har formats, armerats och gjutits klart, tätskikt, isolering och dränering färdigställts, har vi sedan ägnat oss åt att återfylla, dra nya kabelschakter för eltillförsel till de nya torgstånden, samt att lägga tillbaka de granithällar vi plockade upp förra året.Grundläggning - Sättning dagvattenbrunnar - Dragning dagvattenledningar - Ledningsarbeten - Formsättning - Armering

  Bilder från olika markentreprenader och markanläggningar där bland annat följande åtaganden ingått: grundläggning, formsättning, armering, gjutning, sättning dagvattenbrunnar och dragning dagvattenledningar, dragning el-ledningar, ventilationskulvertar, sprängningsarbeten m.m.

dagvattenbrunn
sättning dagvattenbrunn
sättning dagvattenbrunn
ledningsarbeten
ledningsarbeten
dagvattenledning
dagvattenledning
dräneringsarbeten
ledningsarbeten
armering
armering
grundläggning
markanläggning


Markanläggning - Trädgårdsanläggning - Finplanering - Tomtplanering - Stödmurar - Trappor - Betongplattor - Marksten - Smågatsten

  Bilder från olika markanläggningar, trädgårdsanläggningar och parkanläggningar där vi finplanerat/tomtplanerat, och bland annat lagt olika sorters betongmarksten och kullersten, samt utfört sättning smågatsten, sättning storgatsten och kantsten, byggt stödmurar och trappor, lagt gräsarmering, utfört sådd av gräsfrö, alternativt lagt färdigt gräs på rulle, samt planterat träd/buskar/perenner.

markanläggning
trädgårdsanläggning
trädgårdsanläggning
trädgårdsmur
trädgårdsmur
markanläggning
parkanläggning
sättning smågatsten
smågatsten
marksten
marksten
marksten
markentreprenad
tomtplanering
parkanläggning
trädgårdsanläggning
sättning kantsten
trädgårdsanläggning
markentreprenad
markanläggning


Total markentreprenad och markuppbyggnad i Gamla Filmstaden i Solna Kv.G

  Markanläggning på betongbjälklag, dragning dagvattenledningar och sättning dagvattenbrunnar med avslutande finplanering bestående av läggning betongmarksten, byggnation planteringskar, montering/fastgjutning parkbänkar med tillhörande bord, samt plantering träd och buskar.

Markuppbyggnad
markanläggning
Läggning marksten
Läggning marksten
trädgårdsanläggningBildgalleri 1


Markanläggning - Trädgårdsanläggning - Parkanläggning
Moderna Byggmetoder AB © 2014
Markentreprenader - Gårdsrenoveringar - Tomtplanering