Moderna Byggmetoder AB - markanläggning, trädgårdsanläggning, parkanläggning, markentreprenader, markbyggnation, gårdsrenoveringar, sättning smågatsten, sättning storgatsten, tomtplanering,

Bildgalleri 2(klicka på bilderna för att se dem i större format)

Markentreprenad för Fabege i Hammarby Sjöstad.
   


Markentreprenad för Viktor Hansson AB vid Kungliga Tekniska Högskolan.
   


Markentreprenad för PEAB vid Huvudsta Strand.

  Detta var en cirka två år lång markentreprenad vid Huvudsta Strand som vi utförde åt PEAB vilka byggde om ett gammalt tvätteri till moderna bostadsrätter. Entreprenaden innefattade bland annat en hel del sprängningsarbeten samt grundläggning. Dessutom ingick som alltid dragning av dagvatten och avloppsledningar samt el och fjärrvärme.


Total markentreprenad vid Huvudsta Centrum

  Tidigt våren 2010 startade vi upp denna markentreprenad vilken innefattar en totalrenovering av infart, parkeringsytor och gångvägar/trottoarer/planteringar runt hela Huvudsta Centrum. Vi började med att riva bort den gamla asfalten, skyddsbetongen och annan markbeläggning för att frilägga betongbjälklaget som tillhör det under mark belägna parkeringshuset, för att sedan applicera nytt tätskikt, isolera, armera och gjuta ny skyddsbetong. Efter detta vidtog markuppbyggnad, ledningsdragningar, sättning nya dagvattenbrunnar, asfaltering, byggnation nya trottoarer, sättning kantstenar, läggning markplattor och anläggning av nya planteringsytor samt plantering av nya växter i de samma. Även gjutning av nya belysningsfundament, samt byggnation av mur och läggning markplattor runt uteservering, montering cykelställ, soffor och papperskorgar ingick i entreprenaden. Under vintern 2010-2011 kommer vi avslutningsvis att justera de markskador som diverse byggleveranser till ombyggnationen av insidan av centrumet orsakat. Detta innebär justering av kanstenar, markplattor, byggnation ny trappa, restaurering av gräsmattor m.m. på baksidan av Huvudsta Centrum.

(klicka på bilderna för att se dem i större format)

Nedtagning skylt
Markarbeten
Borttagning gammal skyddsbetong
Framtagning betongbjälklag
Rensning gammal dilationsfog
Renovering dagvattenbrunnar
Sättning nya dagvattenbrunnar
Armering inför gjutning av ny skyddsbetong
Armeringsnät med mellanrum för nya dilationsfogar
Armering väggsockel samt ifyllnad ny dilationsfog
Applicering tätskiktsmattor
Ny gjutasfalt
Gjutning av ny skyddsbetong
Ny skyddsbetong
Dragning skyddsrör för nya el-ledningar
Markförberedelse inför plattläggning
Färdigställd plattgång
Markplattor och smågatsten
Ny trottoar framör entré till Bostadshotellet
Färdigställda planteringar och gångväg
Gjutjärnspollare i kanten av trottoarenMarkentreprenad bestående av riktning och justering av inglasade uteplatser.

  Markentreprenad hos en bostadsrättsförening i Farsta där våra åtaganden bestod av riktning och förankring av ett antal lutande vinkelelement runt inglasade uterum. Efter att först ha grävt fram bottenplattorna på elementen riktar vi sedan upp dem innan vi undergjuter för att därefter förankra dem ytterligare med stabila vinkeljärn som fästs med expanderbultar. När detta är klart justerar vi även alla glasfönster och dörrar så att de glider lätt i sina spår för att avslutningsvis lägga tillbaka markstenen inuti de inglasade uteplatserna. Tillkommande arbete var även nyanläggning av ett antal ränndalar från stuprör invid husväggarna och ut mot gräsmattorna.

Framgrävning vinkel-element
Framtagning vinkel-element
Riktning vinkel-element
Undergjutning
Fastsättning vinkeljärn
Uppriktat vinkel-element
Återfyllnad
Återläggning marksten på uteplatserna
Återfyllnad
Återställning
Återställning
Återläggning singel
Återställd gräsmatta
Återställning utanför inglasad uteplatsTrädgårdsanläggning bestående av total trädgårdsrenovering där vi bland annat lade 35x35 markplattor runt hela huset.


Trädgårdsanläggning
Plattläggning
Markplattor
Markarbete
Markanläggning
Trädgårdsanläggning
MarkanläggningMarkentreprenad i Liljeholmen

  Detta var ett markarbete hos en bostadsrättsförening i Lijeholmen som hade fått en vattenläcka in i ett hisstorn lokaliserat ute på gården.
Vi grävde upp delar av gården och satte sedan en ny dagvattenbrunn nedanför stupröret invid hisstornet och drog sedan dagvattenledning till från gården utgående dagvattenbrunn. Dessutom fukttätade vi under mark belägna ledningsdragningar in i hisstornet, varefter vi återställde de markstenar och skrapgaller vi tidigare tagit upp för att kunna dra våra ledningar.

Markentreprenad i Saltsjöbaden bestående av grundförstärkning.

Markentreprenad
Markarbeten
Markarbeten
avspärrning
grundförstärkning
grundförstärkning
grundförstärkning
grundförstärkning
grundförstärkning
Markarbeten
Återställning
Återställning
Återställning
Gräsmattan återställd till nyskick!Bildgalleri 2


Markanläggning - Trädgårdsanläggning - Parkanläggning
Moderna Byggmetoder AB © 2014
Markentreprenader - Gårdsrenoveringar - Tomtplanering