Moderna Byggmetoder AB utför alla former av markentreprenader.


Total markentreprenad utförd åt Fabege i Hammarby Sjöstad
 

Denna markentreprenad startades upp under våren 2014 och beräknas hålla på till sensommaren. Ingående arbeten är bland annat dragning dagvattenledningar och sättning brunnar, samt plattläggning, sättning kansten och vinkel-element och iordningsställande av en större parkering ovanpå ett äldre parkeringshus.

 

Plattläggning
Plattläggning
Isodrän

Vinkelelement
Planteringskar
Planteringskar

Singelkant
Samkross
Samkross

Sättning brunn
Dragning dagvattenledningar
Sättning kansten


Total markentreprenad utförd åt Viktor Hansson AB vid Kungliga Tekniska Högskolan
 

Denna markentreprenad har pågått sedan sensommaren 2013 och avslutas under försommaren 2014. Denna entreprenad innefattar även en hel del sprängningsarbeten för att sänka marknivå, samt för dragning av nya dagvatten- och dräneringsledningar samt montering oljeavskiljningsbrunn mm. I övrigt ingick sättning granitmurar, gjutning granithällar, omläggning betongplattor, sättning smågatsten, byggnationav trappor, montering skyddsräcke, iordningsställande gräsmattor, plantering och slutligen asfaltering och limning betongkantsen,

 

Sprängningsarbeten
Sättning dagvattenbrunn
Montering oljeavskiljare

Dragning kabelrör
DRagning dräneringsledningar
Dräneringsschakt

Uppsättning isodrän
Gjutning för skrapgaller vid dörr
Uppsättning granitmur

Granitmur
Gjutning granithällar
Sättning smågatsten


Total markentreprenad utförd åt PEAB vid Huvudsta Strand
 

Denna markentreprenad har pågått under cirka två års tid vid Huvudsta Strand där PEAB bygger om ett gammalt tvätteri till moderna bostadsrättslägenheter. Detta var en total markentreprenad där ett flertal sprängningsarbeten utfördes. I våra åtaganden ingick i sedvanlig ordning all dragning av dag- och avloppsledningar samt el-ledningar, fjärrvärmerör osv. Förutom finplaneringen på PEABS område iordningsställde vi även en ny park åt Solna Kommun straxt utanför byggområdet.

 

Sättning dagvattenbrunnar
Dagvattenbrunnar
Läggning marksten

Isodrän
Isodrän
Vinkelelement

Byggnation av nedfartsramp
TRappa och nedfartsramp
Plattläggning på terass

Byggnation trappa
Sättning L-stöd
Plattläggning

Total markentreprenad vid Huvudsta Centrum

  Denna markentreprenad innebar en totalrenovering av infart, parkeringsytor och gångvägar/trottoarer/planteringar runt hela Huvudsta Centrum. Vi började med att riva bort den gamla asfalten, skyddsbetongen och annan markbeläggning för att frilägga betongbjälklaget som tillhör det under mark belägna parkeringshuset, för att sedan applicera nytt tätskikt, isolera, armera och gjuta ny skyddsbetong. Efter detta vidtog markuppbyggnad, ledningsdragningar, sättning nya dagvattenbrunnar, asfaltering, byggnation nya trottoarer, sättning kantstenar, läggning markplattor och anläggning av nya planteringsytor samt plantering av nya växter i de samma. Även gjutning av nya belysningsfundament, samt byggnation av mur och läggning markplattor runt uteservering, montering cykelställ, soffor och papperskorgar ingick i entreprenaden.  

Nedtagning skylt vid infart till Huvudsta Centrum
Upprivning gammal asfalt

Friläggning betongbjälklag
Applicering tätskiktsmattor
Ny gjutasfalt

Armering
Gjutning ny skyddsbetong

Färdiga planteringar
Nylagd trottoar med järnpollare i trottoarkant
Nylagd gångväg
Markentreprenad hos en bostadsrättsförening i Farsta

  Våra åtaganden i denna markentreprenad innefattar riktning och förankring av ett antal lutande vinkelelement runt inglasade uterum.
Efter att först ha grävt fram bottenplattorna på elementen riktar vi sedan upp dem innan vi undergjuter för att därefter förankra dem ytterligare med stabila vinkeljärn som fästs med expanderbultar. När detta är klart justerar vi även alla glasfönster och dörrar så att
de glider lätt i sina spår för att avslutningsvis lägga tillbaka markstenen inuti de inglasade uteplatserna. Tillkommande arbete är även nyanläggning av ett antal ränndalar från stuprör invid husväggarna och ut mot gräsmattorna.
 

Markentreprenad i Farsta
Urgrävning för justering av vinkelelement
Riktning vinkelelement

Återläggning singel framför vinkelelement
Återfyllnad
Uppriktat och undergjutet vinkelelement

Undergjutning vinkelelement
Fastsättning vinkeljärn
Återfyllnad

Läggning marksten inne på uterum
Återställd mark framför uterum
Återställd markyta och singel
Total markentreprenad på Östermalmstorg

Markentreprenad på Östermalmstorg

Sprängning under mark nere i tunnelbanan
 

Detta är en större markentreprenad på Östermalmstorg där vi tillsammans med andra entreprenörer arbetat med den underjordiska ombyggnationen av både Sibyllegatans och Nybrogatans tunnelbanenedgångar med tillhörande butiker, spärrar, biljettförsäljning mm.

I de gamla tunnelbanenedgångarna/entréerna har vi bland annat sprängt och schaktat ur för nya
va-ledningar och dragning av nya el-ledningar samt tagit bort de gamla ventilationsanordningarna
för att ge plats åt de kulvertar som de nya ventilationsledningarna skall ta för att de framtida
tunnelbaneresenärerna skall ha frisk luft att tillgå när de nyttjar SL's tunnelbanesystem.

Dessutom pågår sedan förra sommaren ett större arbete uppe på själva Östermalmstorg där vi
först plockat upp de gamla granithällarna för att sedan gräva oss ned till de med tiden
söndervittrade före detta butiksutrymmena. Därefter har vi rivit dessa gamla betongvalv,
samt sprängt bort mer berg för att ge plats åt nya betongvalv.

Efter att dessa nya butiksutrymmen har formats, armerats och gjutits klart, isolering och
dränering färdigställts, har vi sedan årskiftet ägnat oss åt att återfylla, dra nya kabelschakter
för eltillförsel till de nya torgstånden, samt att lägga tillbaka de granithällar vi plockade upp förra sommaren.

Och nu under våren 2011 skall vi slutföra våra sista åtaganden, vilket innefattar att demontera de provisoriska handelsstånden, samt återlägga de sista granithällarna där stolparna till handelsstånden har varit förankrade i marken.

Rivning av betongbjälklag

Rivning av gamla butiksutrymmen

Isodrän
Komprimering av samkross
Komprimering av samkross
Uppfyllnad längs nya butiksutrymmena
Kabeldragning
Armering och gjutning av skyddsbetong

Armering
Masse och Micke lägger ut skyddsbetong
Armering insida av blivande planteringskar
Tästskikt inuti blivande planteringskar
Tätskiktsarbeten ovansida nya butiksutrymmena
Skyddsbetong

Kabeldragning
Ledningsdragning under granithällar
Bilning överskottsbetong
Läggning granithällar i 15 minusgrader och massor av snö
TakeJob schaktar bort gamla fyllnadsmassor
Micke filosoferar över livets förgänglighet :)


Markanläggning - Trädgårdsanläggning - Parkanläggning
Moderna Byggmetoder AB © 2014
Markentreprenader - Gårdsrenoveringar - Tomtplanering