Moderna Byggmetoder AB - Din personliga markentreprenör för alla sorters markentreprenader, markanläggning, trädgårdsanläggning, parkanläggning och markarbeten.

Moderna Byggmetoder AB - Vi utför totala markentreprenader, markanläggning,  gårdsrenoveringar, tomtplanering, finplanering, trädgårdsanläggningar, formning, armering, gjutning skyddsbetong, tätskiktsarbeten, ledningsarbeten, va-arbeten mm.

Markanläggning, Trädgårdsanläggning, parkanläggning, gårdsrenoveringar, tomtplanering, markarbeten

Markanläggning, Trädgårdsanläggning

Total markentreprenad

Läggning kullersten och betongmarksten vid privatvilla i Skanssundet

markanläggning, trädgårdsanläggning, tomtplanering, finplanering

Trädgårdsanläggning, markanläggning

Markanläggning, Trädgårdsanläggning

Markanläggning, gräsmatterenovering
 

Verksamhetspolicy

Moderna Byggmetoder AB är ett ungt företag med bred kompetens och stor yrkeskunnighet.
Vi skall utföra bygg och anläggningsentreprenader åt både små och stora kunder i Stockholms län.

Våra medarbetare är kompetenta och engagerade, både i projektet och i sitt miljötänkande.
Ett nära samarbete med våra kunder säkerställer rätt totalkvalitet och därigenom en god
ömsesidig lönsamhet. Kvalitet är både nyckelord och överlevnad för oss.

Moderna Byggmetoder AB - Verksamhetspolicy Verksamhetspolicyn som PDFKvalitetsbeskrivning


Detta material beskriver Moderna Byggmetoders kvalitetspolicy och miljöplan.
Både i projektet och övergripande. Enkelt men effektivt.

För en helhjärtad kvalitetssäkring i entreprenaden är det nödvändigt att inse att kvalitet
måste byggas in i en produkt av de som producerar den.

Egenkontroller och provning kan inte ensamt höja kvalitén i en entreprenad.
Primärmålet för MBM´s kvalitetssäkrande aktiviteter är att förebygga felaktigheter.
Kvalitetssystemet skall även förhindra fortsatt upprepning när så fel uppstår.
God kvalitet uppkommer aldrig av en slump.

Moderna Byggmetoder AB har som mål att utföra entreprenader och tjänster i rätt tid,
och med en kvalitet som uppfyller kundens formulerade förväntningar samt lagar och normer.

Våra medarbetare, människorna, är den viktigaste kvalitetsresursen vi har.
De skall ha stöd av vårt kvalitetssystem som är ett bra hjälpmedel för att utföra vårt arbete.
Vårt kvalitetstänkande utgår från formulerade kvalitetskrav på det arbete vi utför och gäller
för alla i bolaget, såväl på arbetsplatsen som i företagsledningen.

Moderna Byggmetoders kvalitetssystem bygger på ansvar, pålitlighet yrkeskunnande,
samråd och erfarenhetsåterföring.
Varje medarbetare vet sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter.
Rätt utförd egenkontroll är grunden för MBM´s kvalitetssystem.

Moderna Byggmetoder AB - Kvalitetsbeskrivning Kvalitetsbeskrivningen som PDFKvalitetspolicy


Moderna Byggmetoder AB skall med yrkesskicklighet och fackkunskap, som bygger på mångårig
erfarenhet i kombination med ständig fortbildning, utföra alla typer av bygg- och anläggningsarbeten.
Arbetet skall präglas av lyhördhet och respekt för kundens önskemål och förväntningar, samtidigt
som samhälleliga och miljömässiga krav tillgodoses.

En hög servicegrad skall i förening med kostnadsmedvetande, känneteckna MBM's åtagande.
Absolut respekt för start och slutförandetider är ett självklart kundkrav som skall uppfyllas.
Kvalitetsarbete handlar om att göra rätt saker på rätt sätt.

Moderna Byggmetoder AB - Kvalitetspolicy Kvalitetspolicyn som PDFMiljöpolicy

Att bygga rätt ifrån början är att spara resurser

Att bygga miljöanpassat handlar ytterst om en respekt för människan och naturen.
Vi vill medverka till att anpassa byggandets alla led efter miljöns krav och förutsättningar.

Att ta ansvar för miljön är helt enkelt en självklarhet för oss som bygger för framtiden.
Slit och släng sa man på sextiotalet, den devisen har vi levt efter alltför länge.
Men idag vet vi bättre, vi vet att det inte är hållbart i längden , slöseriets tid är förbi.
Vi måste bruka och återanvända istället. Tänka på miljön och på framtiden.
-Slit, men inte släng!

Miljöanpassningen är en långsiktig och ständigt pågående process som måste ske i alla
led av verksamheten. Trots att vi har gjort stora framsteg under de senaste åren, har
alla i byggbranschen fortfarande en lång väg att gå innan vi är en självskriven del i ett
ekologiskt hållbart samhälle.

Byggbranschen är en av de branscher som har störst påverkan på miljön, och kunderna
ställer allt högre krav på att verksamheten bedrivs på ett kretsloppsanpassat sätt.
Det gäller därför att miljöanpassa bygg-och fastighetsverksamheten.

Därför har vi på Moderna Byggmetoder AB enats om följande:


• Vi skall ständigt öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågorna.
• Vi skall samarbeta med entreprenörer som arbetar aktivt med konkreta miljöåtgärder.
• Vi skall ta hänsyn till miljöaspekterna vid våra beslut och i företagets långsiktiga planering.
• Vi skall arbeta efter ett handlings inriktat miljöprogram i vårt företag.
• Vi skall ta ansvar för miljön i vårt dagliga arbete.
• Vi skall följa upp, utveckla och förbättra vårt miljöarbete.

Moderna Byggmetoder AB - Miljöpolicy Miljöpolicyn som PDF

Moderna Byggmetoder AB - Miljöplan MBM:s Miljöplan som PDF

 

Markanläggning - Trädgårdsanläggning - Parkanläggning
Moderna Byggmetoder AB © 2014
Markentreprenader - Gårdsrenoveringar - Tomtplanering